Gebruiksvoorwaarden
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met Axolution bvba, de uitbater van vzwOnline.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Axoclub en haar Opdrachtgever, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

 

Nieuw account aanmaken

 • Het aanmaken van een nieuw account kan enkel via de website www.vzwonline.be.

 • Iedereen kan gedurende de 6 maand durende proefperiode zijn huidige abonnement hierna verlengen.

 

Uw account verlengen

 • Uw vzwOnline-account wordt na 6 maand automatisch stopgezet indien u niet wenst te verlengen na de proefperiode.

 • U betaalt een lidmaatschap per jaar dat u expliciet ieder jaar moet verlengen. Wilt u een factuur met vermelding van uw BTW-nummer? Stuur dan de nodige informatie naar: abonnementen@axoclub.be.

 • De pakketten en daarbij horende vergoeding kunnen door AxoCLUB eenzijdig gewijzigd worden.

 • Uw account zal inactief gemaakt worden bij het overschrijden van de vervaldatum. Uw gegevens blijven nog 3 maanden beschikbaar, waarna ze definitief verwijderd zullen worden. U kan tijdens deze 3 maanden dus probleemloos uw account opnieuw activeren zonder verlies van data.

 • Wenst u uw account te deactiveren? Contacteer ons dan via abonnementen@axoclub.be. Opzeggingen moeten voor de 15e dag van de lopende maand door ons ontvangen zijn om de daaropvolgende maand van kracht te kunnen gaan.

 

Gebruik van vzwOnline

 • Als beheerder van een vzwOnline-account houdt u steeds uw contactgegevens correct en actueel. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de correctheid van uw data.

 • vzwOnline gebruiken voor spamdoeleinden of illegale marketing is verboden. AxoCLUB heeft het recht om bij misbruik het account onmiddellijk zonder waarschuwing af te sluiten.

 • Indien u fouten of misbruik in het systeem opmerkt contacteert u steeds AxoCLUB (via abonnementen@axoclub.be) om dit te melden.


Beheer van uw data

 • Het door AxoCLUB vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van AxoCLUB.

 • AxoCLUB zal steeds met groot respect en discretie waken over de bescherming van uw data.

 • De door u ingegeven data zal enkel gebruikt worden binnen AxoCLUB door u als beheerder van het account of door AxoCLUB zelf voor testdoeleinden om het systeem beter te maken. In geen geval zal data publiek gemaakt, misbruikt of verkocht worden.

 • Bij verlies van data kan AxoCLUB in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

 • AxoCLUB mag de naam van de Opdrachtgever vermelden in een lijst van klanten die AxoCLUB gebruiken. Deze lijst kan een commercieel doel dienen of kan ter informatie aan der derden gegeven worden


Ontwikkelingen en wijzigingen van het systeem

 • vzwOnline is continu in ontwikkeling. AxoCLUB kan steeds nieuwe aspecten toevoegen, wijzigen of verwijderen om op deze manier het systeem te verbeteren of beter te beveiligen. Bij grote, ingrijpende wijzigingen kan AxoCLUB u hierover per mail informeren, maar is u hiertoe niet verplicht.

 • Bij wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden zullen alle accountbeheerders hierover op de hoogte gebracht worden. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen kun u hiervoor contact opnemen met AxoCLUB via abonnementen@axoclub.be en eventueel uw abonnement op basis van de wijzingen opzeggen.


Aansprakelijkheid

AxoCLUB is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar AxoCLUB weinig of geen invloed op kan uitoefenen. AxoCLUB kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met AxoCLUB of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met AxoCLUB.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is AxoCLUB slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van AxoCLUB voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De Opdrachtgever vrijwaart AxoCLUB voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten van AxoCLUB.
De totale aansprakelijkheid van AxoCLUB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500 (vijfhonderd Euro).

 

Wijziging van de voorwaarden

Axoclub behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Hierover zal communicatie gebeuren naar de gebruikers die vervolgens kosteloos kunnen opzeggen.

 

Klachtenprocedures

 • Elke klacht dient Axoclub aangetekend én gemotiveerd te bereiken binnen de 10 werkdagen na factuurdatum in de Nederlandse taal. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Axoclub.

 • Een klacht schort de verplichtingen van een opdrachtgever niet op.

 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen AxoCLUB en de Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 • Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 • Bij betwistingen is enkel de Rechtbank van Brussel bevoegd.


vzwOnline is een platform van Axolution bvba, Koralenhoeve 15, 2160 Wommelgem - 03/600 17 30 - info@vzwonline.be